PAGINA DE START

Sinteza privind desfășurarea Conferinței DECRET 2016

 

Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ediția 2/2016, a avut loc în perioada 24-25 noiembrie 2016 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

Acest eveniment a marcat și împlinirea a 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău.

La fel ca și ediția 1/2015, această conferință a fost organizată de Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie, în parteneriat cu alte cinci universități din țară, precum și cu instituții și organizații ce țin de mediul profesional cu atribuții și responsabilități în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței din România.

Un rol important, în ceea ce privește sprijinul financiar al Conferinței DECRET 2016, l-au avut Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău.

Conferința DECRET 2016 a avut, și de această dată, un prestigios Comitet Științific, al cărui președinte a fost distinsul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, cercetător științific, director al publicațiilor Dreptul și vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România.

Principalul obiectiv al conferinței anuale DECRET 2016, l-a constituit continuitatea în identificarea evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și internațională, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale.

Scopul conferinței DECRET a constat în prezentarea și diseminarea de către specialiști recunoscuți din diferite domenii de activitate, a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, precum și consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță și actualitate.

Finalitatea conferinței constă în publicarea materialelor relevante prezentate în conferință, într-un volum la Editura Universul Juridic, precum și diseminarea rezultatelor conferinței, prin transmiterea unor exemplare din acest volum către autorități și instituții abilitate ale statului în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

La Conferința DECRET 2016 s-au înscris 75 de persoane, din mediul academic și profesional, cu tot atâtea comunicări științifice, dublu față de ediția 2015 a Conferinței DECRET, înregistrate pe toate cele trei secțiuni ale conferinței.

Plenul Conferinței DECRET 2016 s-a desfășurat în Aula Moldova a Universității „George Bacovia” din Bacău, unde a fost prezent un public format din peste 200 de persoane, invitați, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi, magistrați, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, medici, psihologi, experți, etc.

După intonarea Imnului Național, Conferința DECRET 2016 a fost deschisă de domnul prof. univ. dr. Neculai LUPU, rector al Universității „George Bacovia” din Bacău, care a scos în evidență probleme importante ale devianței și criminalității din România. În continuare, rectorul Universității a prezentat în plen și tema „Corupția politică din România și reformele economice post-revoluționare”, precizând că în contextul problemelor de criminalitate evidențiate, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” se dorește a se constitui într-un parteneriat, al Universității „George Bacovia” din Bacău, cu mediul academic și profesional din România, pentru a aduce un modest aport la întărirea capacității instituționale a statului de a apăra sistemul adevăratelor valori în lupta cu devianța și criminalitatea.

În Plenul Conferinței DECRET 2016 au fost prezentate alte cinci comunicări științifice, de larg interes public, astfel:

- Domnul Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, prodecan al Facultății de drept a Universității Româno-Americane din București, președinte al Asociației Române de Științe Penale, președinte al Asociației Criminaliștilor din România și renumit avocat, tema:  „Unele controverse privind infracțiunile de corupție”.

- Domnul Prof. univ. dr. Stancu ȘERB de la Academia de poliție „Al.I. Cuza” București, expert în probleme de ordine publică și siguranță națională, tema: „Unele considerații privind realizarea supravegherii tehnice în cadrul procesului penal”.

- Domnul Prof. univ. dr. Ion RUSU, de la Universitatea Danubius din Galați și avocat în Baroul Vrancea, tema: „Infracţiunile contra siguranţei publice în noul Cod penal. Considerații generale. Opinii critice și propuneri de lege ferenda”.

- Domnul Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, tema: „Lexem-ul „rom” - o diversiune pentru dezonorarea poporului român şi mistificarea istoriei sale”.

- Domnul Lector univ. dr. Sorin BRAȘOVEANU, de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de drept, expert pe probleme de Asistență Socială și Protecția Copilului, și Președinte al Consiliului Județean Bacău, tema: „Delincvența juvenilă a copilului român în spațiul internațional”.

Toate celelalte comunicări științifice au fost prezentate pe cele trei secțiuni ale conferinței DECRET 2016, respectiv: Secțiunea I: Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității; Secțiunea II: Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog; Secțiunea III: Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței;

Conținutul tuturor comunicărilor științifice prezentate în plen și pe secțiuni au fost apreciate de către publicul prezent ca fiind deosebit de actuale, importante și utile, prin prisma cantității, dar mai ales a calității informațiilor, care au fost transmise cu multă empatie și profesionalism la Conferința DECRET 2016.

În pauza de prânz a putut fi vizionat standul de carte al Editurii Universul Juridic din București și au fost lansate două cărți, respectiv: „Fenomenul consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive („etnobotanice”). Aspecte penale, criminologice, criminalistice și medicale”, apărută la Editura Universul Juridic, autor: conf. univ. dr. Nicoleta BUZATU, de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, carte prezentată de prof. univ. dr. Ion RUSU și „Consumul și traficul de droguri. Practici de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri”, apărută la Editura ProUniversitaria, autori: dr. Gabriela TRIFAN de la Agenția Națională Antidrog și dr. Radu NĂFORNIȚĂ de la Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău, carte prezentată de lector univ. dr. Nelu NIȚĂ.

 Activitățile de pe timpul pauzei de prânz au fost acompaniate, în cadrul unui Concert aniversar cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Universității „George Bacovia” din Bacău, de Cvartetul „4Magic Quartet”, format din renumiți instrumentiști de la Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, pentru care le adresăm cele mai alese și călduroase mulțumiri. Mulțumirile noastre sunt adresate, în mod deosebit domnului Profesor Emanuel Stan CODRIN - la violoncel, domnului Profesor Sergiu SPIRIDON - la vioară, doamnei Profesor Irina PUȘCALĂU - la violă și doamnei Profesor Georgiana CHELBA - la flaut.

 De asemenea, pe timpul pauzei de prânz, a fost vizionată și expoziția de pictură - pictor Rodica NICHIFORIUC, din rândul populației carcerale a Penitenciarului Bacău, ale cărei exponate au fost amplasate pe holurile Universității. În acest context, doamna Comisar de penitenciare Geanina Ștefan - director adjunct al Penitenciarului Bacău, a prezentat aspecte importante referitoare la această activitate, care se înscrie în eforturile personalului de reintegrare socială, încă de la nivelul Penitenciarului Bacău, în încercarea de a-şi adapta demersurile în funcţie de nevoile identificate la nivelul populaţiei carcerale din custodie. S-a făcut și importanta precizare, conform căreia, la nivelul Penitenciarului Bacău, activitățile de hobby în rândul populației carcerale aflate în custodia penitenciarului, au ca scop întărirea stimei de sine prin valorizarea aptitudinilor deţinuţilor şi a capacității acestora de a-şi însuşi atitudini şi valori specifice comportamentului pro-social necesar reintegrării cu succes în familie şi societate.

 Suplimentar activităților desfășurate pe secțiuni, în ziua de 25 noiembrie 2016, în sala Senatului Universității au avut loc și unele manifestări dedicate „Analizei activităților de prevenire prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog la nivelul Județului Bacău”, la care au participat peste 30 de persoane, specialiști din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, funcționari din autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în acest domeniu, precum și mai mulți cetățeni, interesați de eficacitatea măsurilor de prevenire desfășurate, din grupurile țintă.

 Conferința DECRET 2016 s-a încheiat într-o atmosferă caldă și prietenească, așa cum s-a și desfășurat de altfel, manifestându-se speranța și încrederea revederii la Conferința DECRET 2017.

 În final, dorim să aducem sincere mulțumiri membrilor Comitetului Științific al Conferinței DECRET 2016, în mod deosebit domnului prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, președintele acestui comitet, tuturor partenerilor noștri, fără de care conferința nu ar fi putut să aibă un asemenea succes, precum și membrilor Comitetului de organizare, fără aportul cărora conferința nu ar fi fost posibilă.

 

Președintele Comitetului de organizare,

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Conferinţa naţională cu participare internaţională

 „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, 

TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET - Ediția 2/2016”

Evenimentul va avea loc în perioada 24-25 noiembrie 2016

la Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Obiectivul general al acestei conferințe îl constituie identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin contribuțiile aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.